Välj en sida

Flyktingkrisen är livsfarlig, jag menar bokstavligen talat livsfarlig. Och sedan en kvinna knivhuggits till döds i Mölndal på ett HVB-hem är den analysen inte särskilt kontroversiell. Det är onekligen som så att det kan vara farligt att låta ungdomar från en annan kultur, många gånger bärandes på traumatiska upplevelser, leva tillsammans i dussintal, utan föräldrar, och med en liten personalstyrka som därtill, ofta saknar adekvat utbildning.

Hur reagerar man då på vad som hänt i Mölndal? Är det fel på flyktingarna? Är det fel på boendet? Borde vi kanske utvisa alla flyktingar och stänga våra gränser? Det finns många som anser att invandrarna är problemet och att lösningen är att förbjuda alla icke-svenskar från att leva här. Sedan finns det dem som anser att vi ska släppa in alla i behov av hjälp, helt och hållet skrota konceptet med landsgränser, och låta flyktingar bo var de vill. Vad är de lösningen på det här problemet?

För att kunna se lösningen på flyktingproblematiken är det viktigt att vi tittar djupare och bortom de händelser som äger rum just nu. Mordet i Mölndal är ett utflöde, en konsekvens, av en lång kedja av händelser, och för att hitta en lösning, måste man finna vad det var som initierade kedjereaktionen. Och hur är det då en flykting skapas? Enligt Förenta Nationernas flyktingkommissariat är den ledande orsaken till att folk väljer att fly sina hem krig samt etniska och religiösa konflikter. Det gäller alltså att förstå följande: Ingen önskar självmant att bli en flykting. Ingen människa i sina sinnens fulla bruk skulle överge hus, familj och vänner, för att fly till Sverige i syfte att utnyttja våra resurser och vårt välstånd, om deras eget hemland hade fungerat och varit säkert. Bilden av att flyktingar drivs av ett illvillig uppsåt att utnyttja svenska resurser och välfärdsbidrag är alltså helt felaktig. En flykting är per definition någon som söker sig bort från ett område i kris för att kunna överleva.

Som vi kunde notera ovan är krig en av de ledande orsakerna till att människor blir flyktingar. En av de initiala rörelserna, som sätter igång kedjereaktionen, som vi tillslut får erfara i Sverige i formen av en ström av flyktingar, är alltså användandet av vapen. Typexemplet i dagsläget är Syrien. Innan kriget bröt ut var Syrien ett utvecklat och fungerande land med ett välstånd som kan jämföras med det vi har i Sverige. Vi hade vid den tidpunkten inga syriska flyktingar i Sverige. På bara några år av krigsföring gick det välståndet dock förlorat. I och med det började syriska flyktingar komma till Sverige i stora antal. Och saken är som så att ett krig aldrig kan föras såtillvida det inte finns tillgång på vapen och ammunition. Om det således inte funnits tillgång till vapen och ammunition i Syrien, då hade något krig aldrig kunnat föras, och någon anledning för människor att ta till flykt hade inte funnits. Det kan vara intressant att veta att USA säljer vapen till Syriska rebeller, att Ryssland säljer vapen till Syriens regering, vilket Sverige tidigare har gjort, och att en mängd länder runtomkring Syrien säljer vapen både till Syriens regering och till rebellerna.

Vad hade då hänt om vapenproduktion förbjudits på en global nivå? Hur hade det påverkat flyktingsituationen? Ja, eftersom flyktingar till stor del skapas från krig, skulle den där första skapande reaktionen försvinna, vilket i sin tur tagit bort hela kedjereaktionen. Vi skulle alltså inte längre ha någon flyktingkris, i vart fall inte i en sådan omfattning som i dagsläget, och vi skulle således slippa fler mord såsom det i Mölndal. Ett förbud mot vapen är således en LÖSNING på flyktingkrisen. Rätten till fred är en mänsklig rättighet och nyckeln för att skapa en stabil värld där människor inte tvingas till flykt. Utan vapen kan människor inte ta till våld mot varandra, i vart fall inte i samma omfattning och med samma resultat. Av vår rätt till fred följer sålede ett naturligt förbud mot tillverkningen och saluhållandet av vapen, eftersom vapen alltid i grund och botten tillverkas med syftet att skada.

Pin It on Pinterest