Välj en sida

En blogg om våra mänskliga rättigheter

Konsten Att Förebygga Brott

Konsten Att Förebygga Brott

Vad som är fascinerande med brottslighet är att när en dom väl meddelas och en person som begått ett brott får sitt straff, då är det redan försent. Förlängda fängelsestraff, fler poliser, ett mer effektivt rättsväsende är alltså i slutändan meningslöst, eftersom dessa funktioner tar vid först när konsekvensen redan är ett faktum. Det går visserligen att konstatera att rättsväsendet och det straffrättsliga systemet i sin nuvarande utformning till viss grad en individualpreventiv effekt, dvs. om en brottsling blir inlåst, kan han inte begå nya brottet under tiden han sitter inne. Men det går inte att blunda för att samhällen, genom den här typen av sanktionssystem, aldrig lyckats besegra brottslighet. Inte en gång under hela vår mänskliga historia har vi helt och hållet lyckats utrota konceptet brottslighet trots tunga och ingripande påföljder.

Om man tittar på forskningen runt kriminalisering, påföljder, och straff når man ganska snabbt slutsatsen att det är svårt att säga, exakt, hur väl vårt nuvarande kriminalsystem förhindrar brott. I vart fall har kriminalisering av vissa handlingar några gånger fått positiva effekter. Tillexempel, när vi kriminaliserade barnaga och rattfylleri, då förändrades många människors inställning till dessa handlingar. Idag är det inte längre försvarbart att uppfostra ett barn med våld, men för bara 40 år sedan var det standard. Även risken att bli upptäckt verkar avhållande, i alla fall avseende vissa brott, som bland annat stölder. Men sannolikheten för att bli upptäckt påverkar däremot inte våldsbrottsstatistiken. Det är för att våldsbrott ofta begås oövertänkt, i stundens hetta, och under sådana omständigheter är det ingen som har tid att fundera på om de kan komma att bli upptäckta eller inte.

Sedan kommer vi kriminalsystemets käpphäst, påståendet att straff verkar avskräckande. Det finns dock inte några empiriska belägg som visar att straff avskräcker oss från att begå brott. Däremot tycks man även på ett allmänt plan kunna få ner brottsnivån genom att fängsla folk. USA lyckades under 1990-talet, genom att i hög utsträckning öka sin fängelsepopulation, få ner brottsnivåerna. Man kan alltså argumentera för att fängelse har en viss preventiv effekt, MEN, ett stort problem är att det inte går att förhindra det allra första brottet genom fängelse, och dessutom, att många återfaller i brott när de har avtjänat sitt straff. Fängelse i sig själv ändrar alltså inte på det beteende som lett till att personen i fråga begått ett brott. Dessutom är en fängelsevistelse mycket dyr för samhället. Man räknar på att det kostar ungefär 1 miljon per år och fånge. Det är alltså 4-5 årslöner för en normalt tjänande person, och runt 20 årslöner krävs för att dra in så mycket skattepengar. Och inte heller de nuvarande behandlingsprogrammen som kriminalsystemet erbjuder tycks ge några bestående effekter. Risken för återfall i brott verkar vara i stort sett densamma om man avtjänat sitt straff i fängelse, eller genom samhällstjänst.

Kort sagt kan man alltså säga att vi idag har ett förlegat sätt att hantera brottslighet. Vi är fortfarande inriktade på att agera EFTER någonting har hänt och många gånger är syftet med ett straff att någon eller något ska få upprättelse, och att rätt ska vara rätt. Men, vi måste dock fråga oss själva, vill vi inte hellre ha ett samhälle som helt saknar brottslighet? Och i sådana fall, hur kan vi skapa ett sådant samhälle?

För att skapa en effektiv brottsbekämpning måste vi se till orsaken, skälet, grunden, till varför människor begår brott. I forskning på området har man sett starka samband mellan fattigdom och kriminalitet, samt mellan inkomstskillnader och kriminalitet. Forskare på Karolinska institutet har t.ex. använt sig av Sveriges folkbokföring för att undersöka vilka ungdomar det är som har en benägenhet att begå brott. Undersökningen visade tydligt att de tonåringar som vuxit upp i familjer som hade en inkomst bland de 20 % med den lägsta inkomsten, hade sju gånger så stor chans att bli dömda för våldsbrott och två gånger så stor att bli dömda för drogrelaterade brott jämfört med de tonåringar som vuxit upp i en familj med inkomst som var bland de 20 % med den högsta inkomsten.

Aristoteles ska ha sagt att fattigdom är roten till kriminalitet. Det är inte något taget ur det blå. Mycket, mycket forskning pekar på att fattigdom och inkomstskillnader, spelar en stor roll för brottslighetens vara eller inte vara. Omdistribution av samhällets resurser är således en hållbar lösning för att förhindra brottslighet och skapa ett säkrare samhälle. Ett samhälle där vi kan hantera problem redan innan det hunnit manifestera sig i en skadlig handling – dvs. man handlar preventivt. Forskning har bl.a. visat att om man ökar lönerna för de lägst betalade i samhället minskar också brottslighet.

Enligt artikel 11 p. 1 FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter erkänner bl.a. Sverige rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Således finns det en mänsklig rättighet till ett liv där ens grundläggande behov är täckta. Och även om Sverige har lyckats att skapa ett sådant liv för många finns det fortfarande mycket kvar att göra. Om vi ska minska brottslighet permanent krävs att alla medborgare ges ett liv där anledningar saknas till att begå brott. Ett liv där fruktan för ens överlevnad inte längre existerar och där det alltid finns en skyddande kudde att falla tillbaka på såtillvida man skulle råka falla.

För när vi pratar om brottsbekämpning, om att minska på våldsdåd, stölder och andra kriminella gärningar, då måste vi komma ihåg att ett brott många gånger redan är bestämt på förhand i det ögonblick ett barn föds in i en familj med ekonomiska svårigheter. Det är alltså redan där vi måste se till att agera. Brott är således en konsekvens av att vi på samhällsnivå inte realiserar våra mänskliga rättigheter i en tillräckligt stor omfattning. I miljöer där människor känner sig skyddade och omfamnade, där existerar inte heller rädslan för utanförskap, eller drivet efter att få överleva, även om det görs på någon annans bekostnad.

Frågan måste ställas: När vår materiella välfärd är överflödig och alla möjligheter finns för alla, vem skulle då vilja slösa bort sin dyrbara tid på något så oväsentligt som att begå brott?

Morden i Trollhättan

Morden i Trollhättan

När en man går in i en skola, beväpnad med ett svärd, och urskillningslöst attackerar båda vuxna och barn, bör man stanna upp, och fråga sig, hur är detta möjligt? Det är meningslöst att klandra, eller skuldbelägga, och ta utgångspunkten att gärningsmannen är en ond och sjuk person. Sanningen är att det aldrig handlar om endast en person, ett livsöde, eller ett beslut. Det en gärning av detta slag representerar, är i stället ett problem som går mycket djupare än de flesta av oss är villiga att erkänna. När en 20-årig man tar ett beslut att döda främlingar i ett försök att föra fram ett politiskt budskap, då vet man att någonting är fel, inte bara på en individuell nivå, men också på en samhällsnivå.

Men vad är det då som är fel med vårt samhälle, vad är det vi kan förbättra, och hur kan vi förhindra att den här typen av dåd inte sker i framtiden? Ett av dessa fel är ungdomsarbetslöshet. Idag är det mycket svårt för unga vuxna att skapa sina egna liv. Anledningen därtill är att det saknas pengar i samhället, det saknas arbeten. Därutöver är de arbeten som finns många gånger meningslösa. Ungdomar och unga vuxna ses som arbetskraft vilka kan fullgöra uppgifter för samhället, men vad man missar är dessa personer har drömmar, passioner, och önskemål som går bortom endast monetära drivkrafter. Vi har de som önskar arbeta med djur, de som önskar bli musiker, de som önskar bli hantverkare – men idag finns det inte samma möjligheter. Det går inte längre, eller är i vart fall mycket svårt att försörja sig som musiker, eller skapa sig ett liv som bonde – ungdomar och unga vuxna är många gånger hänvisade till själsdödande arbeten som en enda möjlighet för dem att klara sin försörjning.

I viss mån har vi således skapat ett samhälle som låser ute människor. Och om du råkar falla genom de sociala skyddsmaskerna då finns det mycket sällan någon på botten som tar emot dig. Man är utlämnad till sig själv, men vad gör man när man själv inte duger till för att hantera situationen? Vad gör man om man som ungdom tappar sin livslust och i stället fylls upp med en bottenlös ilska, vart vänder man sig, och vem är i slutändan ansvarig för de konsekvenser som kan följa av en sådan inre förvandling? I slutändan är det vi som redan vuxit upp, vi som står i någorlunda säkra positioner i samhället, och vi som utgör familjemedlemmar, eller vänner som har ett ansvar att vara där för en annan när det finns ett behov. Det går inte längre att hänvisa till någon annan, och hoppas att situationen löser sig, utan det finns ett brinnande behov av att vi tar medansvar i våra relationer med andra.

Det intressanta med svärdmördaren i Trollhättan är att ingen i gärningsmannens familj, och att ingen av hans vänner kunde förutse vad som skulle hända. För dem var han en tyst, tillbakadragen, men ändå fredlig och sansad individ. Det visar oss verkligen hur lite vi egentligen känner till om vad som pågår på insidan, under ytan. Inte ens med våra närmsta har vi den öppenhet, och förtrolighet som behövs för att skapa en sanningsenlig kommunikation. Dessutom kanske vi inte heller investerar den tid i våra relationer som behövs för att lära känna en annan. Hur länge sedan var det till exempel som vi satte oss ner med någon av våra vänner, eller en familjemedlem, och frågade dem om deras liv, vad som händer, och hur de upplever sig själva i det hela? Vi stressar genom livet, allt för upptagna för att se, och ge uppmärksamhet till våra medmänniskor.

Det är därför inte konstigt att den här typen av händelser inträffar. Men hade det gått att undvika? Finns det lösningar, och möjligheter att förändra, så att man kan förhindra att någonting liknande någonsin händer igen? Ja, det finns lösningar. Och en av dessa är att vi börjar ta medansvar för våra vänner, familjemedlemmar, kollegor m.m. – att vi tar oss tid att fråga, lyssna och kommunicera, och att vi står som ett stöd under svåra tider. Hur många av alla de våldsdåd som sker världen över hade vi inte kunnat förhindra om vi tagit hand om varandra, varit uppmärksamma och alerta på varningssignalerna, och tagit handling i det ögonblick vi lagt märke till att någonting är fel?

Lösningen är således att vi skapar ett socialt skyddsnät som vi själva ansvarar för och upprätthåller, där utgångspunkten är att människorna som är i våra liv, att de inte bara är där som rekvisita, utan de är vårt ansvar. Om vi alla hade haft denna princip som utgångspunkt i våra relationer, hur annorlunda hade då vår värld inte kunnat vara?

Högre straff, mer polisinsatser, och fler pengar till rättsväsendet är inte en lösning. När ett våldsbrott sker är det redan för sent och allt som händer därefter kan i bästa fall fungera som plåster på såren. Men även om våldsutövaren får ett straff, offret upprättelse, och samhället en känsla av säkerhet, ändrar det inte på det faktum att skadan redan är gjord. Ett verkligt revolutionerande sätt att bemöta våldsbrott är genom att använda preventiva åtgärder. Det innebär att man förhindrar våldsutövaren från att någonsin bli en våldsutövare, genom att tidigt gripa in och styra upp. Om man hade lagt märke till svärdmördarens tillstånd redan två år innan brottet begicks, och då direkt påbörjat rehabilitering – vad hade då hänt?

Många, många brott hade kunnat förhindras, och eftersom brottslighet till så stor del kan kopplas till sociala- och ekonomiska uppväxtförhållanden, borde det inte vara speciellt svårt att ta reda på vilka som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett skadligt beteende. Den enkla insikten är att våldsbrott sällan sker oövertänkt i ett ögonblick. Motivationen till att ta till våld byggs upp under år, när personen i fråga tänker, känner, resonerar, och konstruerar en inre karaktär med en våldsam disposition. Våld är således, i de flesta fallen, en skapelse som börjar på en mental nivå. Om vi kan lära oss att spåra, kartlägga, och förstå hur våld skapas på en mental nivå, kan vi sätta innan konsekvensen är en verklighet. På så vis kan vi skapa en värld där våldsbrott inte existerar, och där sådana koncept som upprättelse inte längre behövs – en värld där alla kan uppleva en trygghet och där tillit kan börja byggas människor emellan.

Pin It on Pinterest